Przedmiotowe
Ostatnio dodane
Odsłon : 35208
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Podkarpackie Nabór na stanowiska

Nabór na stanowisko starszego referenta

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

ul. Staszica 5

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STARSZY REFERENT ds. płac i kadr

 

1.      Wymagania  niezbędne:

1.      Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 905), określonych dla stanowisk urzędniczych:

·         ma obywatelstwo polskie,

·     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

·         posiada nieposzlakowaną opinię,

·    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

·nie była karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wykształcenie wyższe, pożądane ekonomiczne.

2.      Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość programów Płace, Kadry Optivum, Płatnik

2.      Znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów i rozporządzeń MEN.

3.      Podstawowa wiedza dotycząca sporządzania Systemu Informacji Oświatowej.

4.      Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.

5.      Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

6.      Znajomość przepisów w zakresie ZUS.

7.      Znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

8.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera: Microsoft Office (Word, Excel), Internet, poczta elektroniczna oraz urządzeń biurowych.

9.      Komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

3.      Zakres wykonywanych zadań:

1.      Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2.      Prowadzenie spraw socjalnych (dokumentacja, przydziały, terminy, rozliczenia).

3.      Naliczanie i wypłacanie należności z tytułu umów cywilno-prawnych (umów-zleceń)

4.      Naliczanie podstawy chorobowego do wypłaty zasiłku.

5.      Dokumentowanie rocznych kart zarobkowych i kart zasiłkowych pracowników.

6.      Obsługa programu Płatnik oraz programu Vulcan.

7.      Dokonywanie co miesiąc rozliczeń pracowników z Urzędem Skarbowym i ZUS.

8.      Zgłaszanie pracowników oraz wszelkich zmian ubezpieczonych do ZUS.

9.      Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz ewentualnych korekt.

10.  Naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji w tym zakresie.

11.  Dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników.

12.  Sporządzanie przy udziale Głównego Księgowego sprawozdań okresowych oraz danych do planów lub korekt planów.

13.  Prowadzenie okresowych sprawozdań GUS.

14.  Aktualizowanie Systemu Informacji Oświatowej.

15.  Przygotowywanie i wprowadzanie danych do programu SIO.

16.  Archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.  Inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

4.      Warunki pracy i płacy:

1.      Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

2.      Zatrudnienie: od 20.02.2017r.

3.      Miejsce pracy: Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego   i Ustawicznego w Stalowej Woli, ul. Staszica 5

5.      Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

2.      List motywacyjny.

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa)

5.      Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o wcześniejszym zatrudnieniu lub odbytych stażach zawodowych.

6.      Oświadczenie dla kandydata do pracy (załącznik nr 1).

   Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego

   „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

6.        Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. płac i kadr” listem poleconym lub osobiście w sekretariacie Medyczno- Społecznego  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,  ul. Staszica 5 w terminie do dnia 31.01.2017 r. do godz. 12.00

 

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci będą informowani telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych będzie można odebrać w ciągu 1. miesiąca w sekretariacie Medyczno- Społecznego  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,  ul. Staszica 5 po tym terminie zostaną zniszczone komisyjnie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.msp.stalowawola.pl

 

Załączniki:

1.      Oświadczenie dla kandydata do pracy.

 

 

WYNIKI NABORU

 

 

 

 

 
Powiaty